Adatkezelési nyilatkozat

A Smeraldino weboldal, a www.smeraldino.hu honlap üzemeltetője, a Startup Management Korlátolt Felelősségű Társaság (8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/A., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Smeraldino weboldal üzemeltetője a Startup Management Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Startup Management Kft, mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:v

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

1., Definicíók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2. A weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 5 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton: Startup Management Kft., 8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/A címen,
  • e-mail útján az info@smeraldino.hu címen.

3. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A Startup Management Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/A.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely a MAGEX Solutions Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76., Cégjegyzék száma: 01-09-932024, adószáma: 13630126-2-41) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

4. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: Startup Management Kereskedelmi és Szolgaltátó Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhely: 8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/A

Online elérhetőség: info@smeraldino.hu

Telefonos elérhetőség: +36 70 907-0729